Asociácia mediátorov Slovenska si vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu:

Aktuálne výzvy v mediácii
MLČANLIVOSŤ A ETIKA

Prednášky — workshopy — diskusný okrúhly stôl

Z obsahu: Mlčanlivosť mediátora vo vzťahu k prebiehajúcemu súdnemu
konaniu. Limity mlčanlivosti v zmysle zákona o mediácii. Historické súvislosti pri prijímaní zákona o mediácii a vývoj mediácie na Slovensku.
Online mediácia — voľba alebo nevyhnutnosť? Prečo je etika aj v dnešnom svete dôležitá.


Téma okrúhleho stola: Súčasné nastavenie sústavného vzdelávania mediátorov — efektivita alebo formalita?

Odborný garant konferencie: prof. Vladimír Labáth

18.—19. 09. 2020
HOTEL SEBASTIAN, MODRA