Asociacia mediátorov Slovenska

O nás

Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) sa hlási k hnutiu, ktoré presadzuje alternatívne riešenie sporov, predovšetkým vo forme mediácie a uprednostňuje dobrovoľné, kontrolované, neutrálne riešenie konfliktov treťou stranou pred inými spôsobmi, akými je rozhodnutie autority, používanie násilia alebo pasívny postoj ku konfliktom. AMS sa hlási k myšlienke všemožne hľadať riešenia, ktoré môžu viesť k výslednému stavu výhra – výhra.

Asociácia mediátorov Slovenska

  • AMS združuje ľudí, ktorí pracujú ako mediátori, prípadne ako facilitátori alebo negociátori a využívajú metódy alternatívneho riešenia sporov vo svojej profesionálnej činnosti alebo podporujú mediačné hnutie. Podmienkou pre členstvo v AMS je absolvovanie vzdelania, kurzu, tréningu v mediácii, ktoré boli vedené akreditovaným odborníkom v oblasti mediácie.
  • AMS si kladie za cieľ vytvoriť odborné fórum pre otázky sporov, konfliktov a ich riešenie. Dlhodobou víziou je profesionalizácia mediátorskej činnosti a statusu mediátora, ktorá by mala vyústiť k založeniu jednotnej profesnej stavovskej organizácie.
  • AMS si vytýčila cieľ informovať verejnosť a šíriť osvetu o alternatívnych spôsoboch riešenia konfliktov, o mediačných službách a možnostiach riešenia v špecifických prípadoch. AMS bude poskytovať poradenstvo o možnostiach riešenia sporov.
  • AMS vytvorí základňu pre výmenu skúseností z alternatívneho riešenia konfliktov a pre kontakty so zahraničnými mediátormi, mediačnými službami a tréningovými organizáciami.
  • AMS v budúcnosti ašpiruje na ovplyvňovanie vzniku legislatívnych noriem týkajúcich sa riešenia konfliktov a sporov. AMS má ambície stať sa partnerom organizácií, ktoré participujú na príprave a prijímaní legislatívnych návrhov na regionálnej a štátnej úrovni.
  • AMS združuje viaceré formy mediačných oblastí – komerčnú, školskú, rodinnú, komunitnú, obchodnú a ďalšie sféry mediácie.
  • AMS eviduje možnosti vzdelávania a supervízie v mediácii v rámci SR, organizuje výcvikové programy a bude budovať systém certifikácie mediátorov a akreditácie vzdelávacích inštitúcií v oblasti alternatívneho riešenia sporov na Slovensku.