Mediácia – metóda alebo profesia

Asociácia mediátorov Slovenska si vás dovoľuje pozvať na piaty ročník konferencie na tému: “Mediácia – metóda alebo profesia”, ktorá sa bude konať tradične v Modre v hoteli Sebastian, dňa 13.-14. 04. 2018.

Piaty ročník konferencie bude podobne ako predchádzajúce ročníky zameraný na problematiku mediácie, tentokrát ale organizátori zvolili odlišnú formu konferencie. Mediácia v posledných dvoch rokoch prekonala veľký posun, najmä vzhľadom na účinnosť novely zákona o mediácii a dopady preskúšavania zo strany Ministerstva spravodlivosti  na mediátorov, ktorí boli zapísaní v zozname mediátorov, ale neboli v mediácii aktívni. Veľký posun profesionalizácie mediátorov dáva priestor na znovuotvorenie otázok, ktoré boli riešené už v minulosti, a to na špecifikovanie rozdielov pri ponímaní mediácie ako metódy a mediácie ako výkonu podnikateľskej činnosti.

Metóda mediácie má miesto pri riešení sporov všeobecne, často ale vidíme, že ako mediácia sa označujú aj iné metódy, ktoré majú s mediáciou spoločné iba to, že cieľom je dosiahnuť mimosúdnu dohodu. Z tohto pramenia potom nedorozumenia v pojmoch a tým aj nesprávne posúdenie kompetencií mediátorov.

Opäť bude priestor aj pre diskusiu so zástupcom Ministerstva spravodlivosti ako hlavného dozorného orgánu vo vzťahu k mediátorom, zapísaným do zoznamu mediátorov.

Aktivita mediačných centier, ktorým sa novelou zákona zmenili kompetencie, odčlenenie akreditovaných vzdelávacích inštitúcií od výkonu mediačných činností v rámci mediačných centier je tiež otázka, ktorá bude vyhodnotená s odstupom dvoch rokov od účinnosti novely.

Spolupracujúce profesie vrátanie orgánov verejnej správy budú mať priestor na prezentáciu svojho pohľadu na využívanie mediácie a očakávaní od spolupráce s mediátormi. Tiež výkon bezplatnej mediácie a presah „ex offo“ mediácie v rámci niektorých kompetencií súdov (výkon rozhodnutia vo veciach maloletých) a v rámci činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Centier právnej pomoci  je otázka, s ktorou by sa mali mediátori oboznámiť, aby sa táto spolupráca zefektívnila.

Hlavným cieľom piateho ročníka konferencie je ujednotenie základných atribútov mediačných služieb, aby sa klienti – spotrebitelia vedeli dobre orientovať v ponuke mediačných služieb a aby mediátori tieto služby vedeli aktívne a v súlade so zákonom ponúkať.

Účasť na konferencii už tradične prisľúbili hostia zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska a možno v rámci predchádzajúcej spolupráce mediáciu ako profesiu a metódu predstavia aj ruskí kolegovia. Na rozdiel od minulých ročníkov tento ročník výnimočne nebude sprevádzaný vydaním zborníka a príspevky budú mať iba oslovení hostia. Presný zoznam príspevkov bude zverejňovaný postupne.

Pozvánka Pozvánka_konferencia_AMS_2018

Všetky informácie a možnosť prihlásiť sa na http://www.mediacia-ams.com

 

Mediation – method or profession

The Association of Mediators of Slovakia would like to invite you to the fifth annual conference on “Mediation – a method or profession”, that will be held traditionally in Modra at Hotel Sebastian, 13.-14. 04. 2018.

The fifth year of the conference will be focused on mediation, similar to the previous years,  but this time the organizers have chosen a different form of conference. Mediation did a big step forward in the period of last two years, especially in view of the effectiveness of the amendment to the Mediation Act and the impact of the review by the Ministry of Justice on mediators who were enrolled in the mediator list but were not active in mediation. The great shift in professionalisation of mediators gives room for re-opening of issues that have been addressed in the past, namely to specify the differences in the perception of mediation as methods and mediation as the exercise of entrepreneurial activity.

The method of mediation has a place to resolve disputes in general, but we often see that other methods are commonly adressed as mediation, but only thing they have in common with mediation is the aim to reach an out-of-court settlement. This situation leads to various misunderstandings in concepts and thus misconstruction of mediator competencies.

Again, there will also be room for discussion with a representative of the Ministry of Justice as the main supervisor in relation to the mediators who are on the list of mediators.

The activity of mediation centers which changed the competencies by amendment of the law, the separation of accredited educational institutions from the mediation activities within the mediation centers is also a question that will be evaluated with a two-year period from the amendment’s effect.

The cooperative occupation of public authorities will have the opportunity to present their views on the use of mediation and the expectation of cooperation with mediators. Also, the execution of free mediation and the „ex-offo“ of mediation within certain jurisdictions of the courts (execution of decisions in the underage cases) and within the activities of the Labor, Social Affairs and Family Departments and the Legal Aid Centers is a question which mediators should be aware of, in order to make this cooperation mre effective.

The main objective of the fifth annual conference is to unify the basic attributes of mediation services, so that clients are well informed about the offer of mediation services and mediators are aware of these services actively and lawfully.

Participants from Slovakia, the Czech Republic, Hungary and Austria have traditionally promised to participate in the conference and, possibly in the framework of previous cooperation, they can also present mediation as a profession and method to Russian colleagues. In contrast to previous years, this year will not be accompanied by the publication of a lecture, and only the specific guests will be invited to contribute. The exact list of posts will be published in stages.

More info: https://www.mediacia-ams.com/invitation/

Invitation: Invitation_Conference_AMS_5th_annual_2018
Einladung: Einladung_AMS_Mediation-Methode oder Beruf_2018