Vážení členovia AMS,

v termíne od 17.11.2014 do 6.12.2014 na základe rozhodnutia MSSR  budú v rámci ďalšej odbornej prípravy akreditované vzdelávacie inštitúcie  po celom Slovensku usporadúvať semináre pre mediátorov na tému “Začatie mediačného konania a právne účinky s tým spojené (plynutie a prerušenie plynutia premlčacích lehôt, preklúzia)”.

Ponuky termínov obvykle vzdelávacie inštitúcie zasielajú všetkým mediátorom priamo na ich (mailové) adresy.

Upozornenie: v zmysle zákona o mediácii je potrebné, aby v priebehu 5 rokov od zápisu do registra mediátorov  mediátor zaslal na MSSR kópiu osvedčenia aspoň o dvoch absolvovaných kurzoch, organizovaných v rámci ďalšej odbornej prípravy akreditovanou vzdelávacou inštitúciou. Pre mediátorov, zapísaných pred rokom 2010 vrátane, sa toto obdobie počíta od prijatia novely v r. 2010, t.j. sú do júla 2015 povinní absolvovať aspoň 2 kurzy a zaslať o tom na MSSR potvrdenie. Od r. 2013 sa tieto kurzy usporiadavajú 2x ročne.