Dňa 23.1.2020 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie AMS. Hlavnými bodmi Valného zhromaždenia bola voľba nových členov výboru v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia predchádzajúceho výboru. Valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo nový výbor AMS v zložení : JUDr. Magdaléna Drgoňová, Ing. Soňa Ďurčová a PhDr. Ernest Kováč.

V zmysle stanov AMS následne Výbor AMS volí spomedzi svojich členov predsedu. Na zasadnutí výboru dňa 8.2.2020 sa hlasovaním rozhodlo, že predsedkyňou AMS na ďalšie funkčné obdobie je JUDr. Magdaléna Drgoňová a podpredsedkyňou  Ing. Soňa Ďurčová a podpredsedom PhDr. Ernest Kováč.

Dovoľte nám v mene všetkých členov a sympatizantov AMS poďakovať PhDr. E. Kováčovi za jeho dlhoročnú aktívnu prácu v prospech AMS ako aj v prospech rozvoja mediácie na Slovensku

Ďalšie informácie ohľadom plánov  a činnosti AMS v nadchádzajúcom období Vám budú zaslané na Vašu  mailovú adresu.