V dňoch 8.-9. apríla 2016  už po tretíkrát Asociácia mediátorov Slovenska  organizovala konferenciu v oblasti mediácie, pričom tohto roku organizátori zvolili ako hlavné témy konferencie  „PROFESIONALIZÁCIA A INŠTITUCIONALIZÁCIA MEDIÁCIE“. Konferencia bola zameraná nielen na mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, ale aj na mediáciu v trestnom práve a metódy mediácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej práci.  Profesionalizácia mediácie v civilnom práve bola podporená prijatím novely zákona o mediácii s účinnosťou od 1.1.2016, ktorá priniesla mnoho nových povinností pre mediátorov aj mediačné centrá.

Konferencia už tradične prebiehala v priestoroch Hotela Sebastian v Modre.

V prvý konferenčný deň bolo na programe vyše 25 príspevkov, prezentovaných  najskôr v rámci plenárnej časti a následne v dvoch oddelených sekciách odborníkmi zo Slovenska, z Čiech a Maďarska. V úvode sa mediácii v kontexte vzdelávania mediátorov venoval Vladimír Labáth (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) a potrebám špecializácie mediátorov v oblasti medicínskeho práva Lenka Holá (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci).  Novelu zákona o mediácii v kontexte smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov predstavil  Milan Budjač (Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia legislatívy). Účasť zástupcov Ministerstva spravodlivosti (okrem Milana Budjača sa konferencie zúčastnila aj Katarína Šimonová z oddelenia dohľadu nad právnickými profesiami) v rámci následnej diskusie umožnila priamu konfrontáciu ohľadne výkonu činnosti mediácie a smerovania mediácie v najbližších rokoch. V diskusii odozneli mnohé otázky mediátorov a boli tiež prezentované potreby mediátorov a očakávania od spolupráce s Ministerstvom spravodlivosti ako orgánom kontroly.

V prvej sekcii následne odozneli príspevky na témy právnej úpravy trestnej mediácie a jej využitia v praxi a tiež príspevky, týkajúce sa právnej úpravy mediácie na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku a vrátane problematiky supervízie v mediácie, problematiky mediačných centier.

Druhá sekcia bola venovaná najmä mediácii v  rodine, sociálnej práci, ako mediácii realizovanej v rámci inštitúcií. S prvým príspevkom v druhej sekcii vystúpila Nadežda Šebová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), ktorá svoj príspevok koncipovala v zmysle možnosti a využitie mediácie v práci s rodinou v prepojení na  možnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V druhej sekcii boli následne prednesené príspevky na témy zamerané na proces dialógu  a zmien, komunikačných techník mediátorov, potrieb mediátora / facilitátora pri individuálnych prípadových štúdiách, ako aj komparatívnych analýz  a ďalších oblastí zasahujúcich do kontextu druhej sekcie konferencie.

Počas druhého konferenčného dňa prebiehali dopoludnia workshopy na rôzne témy. Workshopy viedli skúsení lektori,  Vladimír Labáth, Monika Miklošková, David Grúber, ktorí sa zúčastnili ako aktívni účastníci konferencií aj v minulých ročníkoch, svoje workshopy predstavili po prvýkrát aj členovia AMS Peter Flassik a Eva Račková.

Organizačný tím ďakuje partnerom konferencie, ktorými boli Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, Kozép Európei Mediácios Intézet, Centrum probácie a mediácie, Asociácia mediátorů České republiky, Evrópský smírčí institut (ESI), Aliancia advokátov, Únia miest a obcí, INSURIA, Kováč Servis,  Diabetologickej spoločnosti a mediálnym partnerom: rádiu Rebeca a Lumen.

Výstupom konferencie je recenzovaný zborník.

Asociácia mediátorov Slovenska