V dňoch 16. a 17. Apríla 2015, sa v Modre uskutočnil už II.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Tento ročník sa venoval problematike: OBEC – ŠKOLA – MEDIÁCIA. Konferencie sa zúčastnilo vyše 130 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky.

Cieľom konferencie bolo nájsť čo najviac možností, ako podporiť riešenie sporov metódou mediácie a prostredníctvom mediátorov, ktorí už v súčasnosti pôsobia v obciach, mestách a školách po celom Slovensku. Účastníci v diskusnom fóre konštatovali, že väčšina samospráv nemá dostatočné informácie o mediácii. Legislatívne je mediácia málo rešpektovaná pri riešení tých sporov, ktoré sú v kompetencii samospráv. Kooperácia s mediátormi je na súdoch aktuálne funkčná a takto by mali mať možnosť spolupracovať s mediátormi aj obce a mestá pri napĺňaní svojich právomocí na úseku dodržiavania verejného poriadku a zabezpečenia priaznivého prostredia pre život svojich obyvateľov. V oblasti školstva je nevyhnutné, aby sa začlenením do učebných osnov o mediácii dozvedeli žiaci už na základných školách a je potrebné ďalej podporovať výučbu a akreditáciu mediácie na vysokých školách.

Metódy mediácie majú podľa záverov s odbornej praxe, perspektívy sa ešte kvalitnejšie využívať pri riešení sporov. Napriek úskaliam, ktoré v týchto oblastiach mediátorska obec rieši, sú pozitívne výsledky v sporoch s účasťou mediátora výzvou v ďalšom profesnom pokračovaní a vzdelávaní verejnosti a inštitucionálnom akceptovaní. Výstupom z konferencie bude aj návrh novelizácie zákonov v týchto oblastiach.

Tlačová správa bola uverejnená aj http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/asociacia-mediatorov-slovenska/18484-clanok.html