Prvý ročník medzinárodného sympózia „Mediácia na pulze času“

     Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Asociáciou rodinných mediátorov Bratislava, Asociáciou mediačných centier Slovenska, PF Univerzity Palackého Olomouc  a ďalšími partnermi pripravila prvý ročník Medzinárodného odborného sympózia Mediácia na pulze času, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.-30.11. 2019 v Košiciach v priestoroch hotela Košice. Vedeckými partnermi podujatia boli odborné časopisy Clinical Social Work and Health Intervention a Sociálno-zdravotnícke SPEKTRUM. Mediálnym partnerom najprávo.sk a Rádio Lumen.

    Cieľom odborného sympózia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu a analýzu významu  mediácie v spoločnosti; tá si už našla svoje miesto v rôznych odvetviach, preto je potrebné efektívne vytvárať priestor pre mediáciu a jej multidisciplinárne využitie.

     Tematickými okruhmi boli mediácia – rodina, dieťa škola, mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany, mediácia a súdne konania, mediácia a legislatíva, mediácia a zdravotníctvo, mediácia v obciach a mestách, mediácia v kontexte iných profesií a mnohé ďalšie zaujímavé okruhy. Na sympóziu vystúpili slovenskí i zahraniční odborníci.

     „Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, vzniknutý z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu; možno ňou riešiť spory z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.  Mediácia je moderný a kultúrny spôsob riešenia sporov, je neformálna a dobrovoľná a čo je veľmi dôležité – pomáha uzdravovať medziľudské vzťahy. Samotný proces mediácie je veľmi diskrétny a osobný a všetky zúčastnené strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, súvisiacich s mediáciou,“ uviedla jedna z hlavných organizátorov sympózia JUDr. Magdaléna Drgoňová, podpredsedníčka Asociácie mediátorov Slovenska.

     Riešenie sporov mediáciou upravuje zákon č. 420/2004 Z.z, o mediácii. Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie je, že ju možno využiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania, pričom ak sa mediáciou dospeje k dohode, účastníkom sa vráti stanovená percentuálna čiastka zaplateného súdneho poplatku – do začiatku pojednávania vo veci samej sa im vráti 90% zaplatených súdnych poplatkov, po začatí pojednávania 50% a ak účastníci mediácie vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku.

     Asociácia mediátorov Slovenska (AMS)  vznikla na základe skúseností s alternatívnym riešením sporov a hlási sa k hnutiu, presadzujúcemu alternatívne riešenie sporov predovšetkým vo forme mediácie a uprednostňuje dobrovoľné, kontrolované, neutrálne riešenie konfliktov treťou stranou pred inými spôsobmi, akými sú rozhodnutie autority, používanie násilia alebo pasívny postoj ku konfliktom. AMS sa hlási k myšlienke všemožne hľadať riešenia, vedúce k výslednému stavu výhra – výhra. Asociácia združuje ľudí, ktorí pracujú ako mediátori – podmienkou členstva je absolvovanie vzdelania, kurzu, tréningu v mediácii, vedených akreditovaným odborníkom v oblasti mediácie. V registri mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, je  evidovaných 904 aktívnych mediátorov, máme 15 mediačných centier a 16 mediačných vzdelávacích inštitúcií.

     V úvode sympózia vystúpili predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka, starosta MČ Košice – Západ Mgr. Marcel Vrchota, Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., prorektor VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach a doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prorektorka košickej UPJŠ.

     Ako pripomenul odborný garant sympózia a predseda Asociácie mediátorov Slovenska PhDr. Ernest Kováč v tomto roku si pripomíname 15 rokov mediácie na Slovensku a to je dôvod na zamyslenie sa, čo sa na tomto poli podarilo zrealizovať a na čom treba popracovať, aby si mediácia našla ešte lepšiu pozíciu, aby ľudia chápali, že mediácia je lepšia alternatíva, ktorá pomáha nájsť cestu z ich častokrát neriešiteľnej situácie a aby sa v čoraz väčšej miere mediácia využívala vo všetkých oblastiach.

     Jednotlivé odborné príspevky z celého spektra od právnických, filozofických, historických, etických, sociálnych až po trestnoprávne, podnikateľské či manažérske svojou pestrosťou poukázali na potrebu mediácie u nás i v zahraničí. Na sympózium prijali pozvanie viacerí zahraniční odborníci  z Rumunska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Ukrajiny. Potešujúce bolo i vystúpenie o víziách, cieľoch, metódach a formách rovesníckej mediácie;  otvorená komunikácia a riešenie konfliktov učí mladých ľudí rešpektovať rôzne názory a je nesporne prínosom aj pre ich budúce životné i profesijné pôsobenie.

     V závere sympózia boli podpísané dohody medzi: Asociáciou mediátorov Slovenska (AMS), zastúpenou PhDr. Ernestom Kováčom a Conflict Studies Center (Rumunsko), zastúpeným riaditeľom Christianom Radu Cherejim, AMS a Craiova Mediation Center (Rumunsko), zastúpeným Constantinom Adi Gavrilăom a AMS a Ternopil National Economic University Ukrajina), zastúpenou Ulianou Korutsovou. V týchto dohodách je zakotvená vzájomná spolupráca v oblastiach výmeny študentov, učiteľov, technického a administratívneho personálu, výskumu mediácie, problematiky ľudských práv ako aj tréningov a organizovaní kurzov mediácie.

     „Teším sa, že sa toto podujatie podarilo zorganizovať v Košiciach. Za uplynulé obdobie sa mediácia už dostala do povedomia ľudí a je pomerne známa, ale stále ešte potrebujeme priestor na propagáciu. Máme pätnásťročné skúsenosti – v niečom je to dosť, ale v niečom ešte stále málo a pred nami sú výzvy, ako mediáciu posunúť na stále vyššiu úroveň. Víziou je práca s mladými ľuďmi; učme ich nazerať na konflikt, problém,  nie na človeka. Ukazujme im cestu ku komunikácii a dohode. Priestor na to vidíme v zavedení vzdelávania o mediácii nielen na základných či stredných školách, ale aj na akademickej pôde,“ skonštatoval na záver  predseda AMS PhDr. Ernest Kováč.