Dňa 3.6.2015 predložilo MS SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o mediácii, a to za účelom transpozície smernice EP č. 2013/11/EÚ. Do 23.6.2015 bolo treba predložiť pripomienky. AMS preto na 15.6.2015 iniciovala stretnutie mediátorov s názvom „okrúhly stôl“, kde mali byť skoncipované pripomienky k návrhu novely zákona o mediácii. Všetky pripomienky, ktoré vzišli z tohto stretnutia, boli v zákonom stanovenej lehote predložené MS SR. Samozrejmosťou mala byť aj podpora verejnosti. Preto boli všetci mediátori Slovenska vyzvaní,na aktívny prístup a podporili pripomienky k novele zákona. Celkovo podporilo pripomienky 549 ľudí. Aj vďaka podpore všetkých sme boli pozvaní na prerokovanie pripomienok k novele zákona. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde MS SR v Bratislave na Župnom námestí dňa 1.7.2015. V čase od 14.15 hod. až do 17:15 hod. sme tvrdo presadzovali naše požiadavky. Nie vo všetkých sme boli úspešní, avšak od niektorých našich pripomienok sme odstúpili, nakoľko na stretnutí nám boli vysvetlené ciele novely jednotlivých ustanovení. Ak budú tieto naše pripomienky prijaté aj u vedenia MS SR, tak budú aj v tom znení predložené do NR SR na schválenie. AMS na stretnutí zastupoval podpredseda p. PhDr. Robert Široký. Po prázdninách pripravujeme stretnutie mediátorov, kde chceme diskutovať o novele zákona o mediácii.

Spracoval: PhDr. Robert Široký, podpredseda AMS