Seminár & Workshop

Seminár: Mediácia v rozvodovej situácii

Anotácia:

Seminár je zameraný na priblíženie účastníkom klientov mediácie, ktorí sú v rozvodovej fáze, špecifiká ich reakcií, vnímania, prežívania. Dieťa ako účastník rodinnej mediácie. Charakteristiky detí v čase rozvodu rodičov. Striedavá osobná starostlivosť.

Učebná osnova:

1. Prežívanie rozvodovej fázy dospelými.

2.Prežívanie rozvodovej fázy deťmi.

3. Striedavá osobná starostlivosť a jej špecifiká.

4.Na čo si treba dať pozor pri uzatváraní dohody o styku rodiča s dieťaťom.

Cieľová skupina:

Seminár je určený predovšetkým pre absolventov kurzu mediácie a pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: Bakalárska ul. Prievidza (detašované pracovisko Žilinskej univerzity)

Cena: spresníme

Lektorka: Mgr. Gabriela Zaťková


Tréning: Komunikačné zručnosti v mediácii I.

Anotácia:

Tréning je zameraný na rozvoj efektívnej komunikácie, kde účastník prirodzenou zážitkovou formou identifikuje podstatné pozitívne prvky v komunikácii (terminologické, technické, štýlové) a zároveň ich aplikuje do vlastnej využiteľnosti. Ďalej si účastník osvojí základné facilitačné schopnosti pri náročnej komunikácii dvoch príp. viacerých osôb, a to predovšetkým vo vecnej rovine, bez pripustenia negatívnej emocionálnej stránky ovplyvňujúcej atmosféru jednania. Cieľom modulu je zároveň pomenovať špecifiká role mediátora v komunikácii pri mediačných konaniach, ako i nutnosť efektívneho záveru pre docielenie úspešnej mediácie.

Učebná osnova:

 1. Komunikačné zručnosti ako základ sociálno-psychologických zručností
 2. Verbálna a neverbálna komunikácia
 3. Teórie komunikácie a jej využitie v praxi
 4. Receptívne a expresívne zručnosti
 5. Aktívne počúvanie
 6. Asertívne jednanie
 7. Vedenie konštruktívnej diskusie
 8. Dôležitosť parafrázovania, sumarizácie a efektívneho záveru
 9. Správne kladenie otázok
 10. Špecifiká role mediátora v komunikácii
 11. Cieľová skupina:

Cieľová skupina:

Tréning je určený predovšetkým pre absolventov kurzu mediácie a pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: Banská Bystrica

Cena: spresníme

Lektorka: Mgr. Ing. Bibiána Krátka


 

Tréning: Komunikačné zručnosti v mediácii II.

Anotácia:

Tréning je rozšíreným modulom Komunikačných zručností v mediácii I., s vyššou orientáciou na praktické skúsenosti. Je určená aktívnym mediátorom, ktorý v rámci svojej praxe prichádzajú do náročných komunikačných situácií. Cieľom tréningu je podporiť a zvýšiť vlastný komunikačný potenciál a zároveň osvojiť si nové prístupy a techniky pri riešení konfliktných situácií.

Učebná osnova:

 1. Špecifiká role mediátora v komunikácii
 2. Verbálna a neverbálna komunikácia
 3. Komunikačné bariéry
 4. Správne kladenie otázok
 5. Asertívne jednanie
 6. Postoje a prístupy k riešeniu náročných situácií
 7. Eliminácia nežiaducich faktorov v komunikácii
 8. Vedenie konštruktívnej diskusie
 9. Dôležitosť parafrázovania, sumarizácie a efektívneho záveru

Cieľová skupina:

Tréning je určený predovšetkým pre absolventov kurzu mediácie a pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: Banská Bystrica

Cena: spresníme

Lektorka: Mgr. Ing. Bibiána Krátka


Seminár: Psychologické aspekty mediačného konania

Anotácia:

Seminár podá základné zorientovanie v psychologických aspektoch mediácie. Prostredníctvom pomenovania typov osobností a ich profilov, účastník identifikuje u seba svoje silné a slabé stránky, čo dáva predpoklad na ich ďalšom pracovaní. Predovšetkým však bude schopný typológie účastníkov mediácie a teda zvolenie správneho prístupu v závislosti od jednotlivých typov a charakterov účastníkov mediácie. Zároveň bude účastník schopný odosobnenia sa od riešených problémových situácií vyplývajúcich z jednotlivých mediačných konaní.

Učebná osnova:

 1. Psychológia osobnosti
 2. Typológia a vlastnosti osobnosti
 3. Transakčná analýza – EGO stavy
 4. Situácie psychickej záťaži
 5. Emocionalita
 6. Problém či ne-problém
 7. Externalizovanie sa

Cieľová skupina:

Seminár je určený predovšetkým pre absolventov kurzu mediácie a pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: Banská Bystrica

Cena: spresníme

Lektorka: Mgr. Ing. Bibiána Krátka


Tréning: Riešenie konfliktných situácií v mediačnom konaní

Anotácia:

Tréning je zameraný na zvládanie vysoko náročných situácii v rámci mediáčných konaní. Účastník prostredníctvom pomenovania jednotlivých fáz, rolí a typov konfliktov nadobudne nadhľad nad konfliktnou situáciou, čo dáva primárny základ pre úspešné osobnostné ako i vecné zvládnutie problematických situácií v mediačnom konaní. Účastník sa oboznámi s rôznymi technikami a prístupmi na elimináciu konfliktných situácii, ktoré bude môcť neskôr aplikovať do vlastnej praxe.

Súčasťou tréningu je priestor pre vlastné príklady z praxe, ktoré budú predmetom ďalšej analýzy a diskusie.

Učebná osnova:

 1. Čo je konflikt?
 2. Typy a stupne konfliktu
 3. Prístupy riešenia konfliktných situácií
 4. Kroky riešenia konfliktu
 5. Myslenie – formy a druhy myslenia
 6. Chunking technika – chunking down/up
 7. Priestor na raport
 8. Model synchronizácie
 9. Pozitívne prerámcovanie
 10. Stratégia zvládania stresu

Cieľová skupina:

Tréning je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: Banská Bystrica

Cena: spresníme

Lektorka: Mgr. Ing. Bibiána Krátka

————————————————————————————-

Workshop: Mediácia v praxi – Ako začať!

Anotácia:

Mediácia je jedinečným spôsobom ako čo najrýchlejšie vyriešiť svoj konflikt s protistranou a žiť plnohodnotný život vo vzájomnom porozumení. Profesionálne zvládnutie predmediačného konania – t.j. prvých konzultácií s klientom, ktorý osloví mediátora o poskytnutie právnej pomoci prostredníctvom mediácie je kľúčom k úspešnému pokračovaniu ďalších mediačných konaní a následne k uzatvoreniu mediačnej dohody. Workshopy „Mediácia v praxi“ sú orientované predovšetkým na mediačnú prax, podložené teóriou a platnou legislatívou. Ich cieľom je uľahčiť prácu začínajúcim mediátorom, osloviť sympatizantov mediácie a posilniť právne povedomie občanov v úspešné riešenie sporov mimosúdnou cestou. Sú rozdelené do štyroch na seba nadväzujúcich okruhov.

 

Učebná osnova:

 1. Konflikty a vyjednávanie – 33 kľúčových riešení konfliktov a vyjednávania
 2. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o mediácii“) – jeho nedostatky a čo nám sťažuje v praxi.
 3. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
 4. a doplnení niektorých zákonov a jeho novela – zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 5. Zvládanie agresívneho klienta – charakteristika, spôsoby zvládania, príklady z praxe.
 6. Spísanie Dohody o začatí mediácie – vklad do Notárskeho centrálneho registra listín – súvisiace poplatky, kto všetko musí byť prítomný a na akú dobu sa dohoda vkladá do registra.
 7. Aké náležitosti má obsahovať Dohoda o príprave riešenia sporu mediáciou a jej totožnosť s Dohodou o začatí mediácie v zmysle ust. zákona o mediácii – výhody a nevýhody ich zlúčenia.
 8. Poznatky z mediačnej praxe.

Cieľová skupina:

Workshop je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: JUDr. Jana Malovičová, PhDr. Mária Matisová

­­­­­­­­­­­­­­­­——————————————————————————

Workshop: Mediácia v praxi – Práva dieťaťa

Anotácia:

Mediácia je jedinečným spôsobom ako čo najrýchlejšie vyriešiť svoj konflikt s protistranou a žiť plnohodnotný život vo vzájomnom porozumení. Profesionálne zvládnutie predmediačného konania – t.j. prvých konzultácií s klientom, ktorý osloví mediátora o poskytnutie právnej pomoci prostredníctvom mediácie je kľúčom k úspešnému pokračovaniu ďalších mediačných konaní a následne k uzatvoreniu mediačnej dohody. Workshopy „Mediácia v praxi“ sú orientované predovšetkým na mediačnú prax, podložené teóriou a platnou legislatívou. Ich cieľom je uľahčiť prácu začínajúcim mediátorom, osloviť sympatizantov mediácie a posilniť právne povedomie občanov v úspešné riešenie sporov mimosúdnou cestou. Sú rozdelené do štyroch na seba nadväzujúcich okruhov.

Učebná osnova:

 1. Nenásilná komunikácia – jej uplatnenie v živote, proces nenásilnej komunikácie, moralizovanie, porovnávanie, pozorovanie bez hodnotenia – najvyššia forma ľudskej inteligencie.
 2. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho využitie v mediačnej praxi.
 3. Mediačná dohoda – Úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, úprava styku s maloletým dieťaťom.
 4. Schválenie mediačnej dohody súdom – vytyčovať alebo nevytyčovať súdne konania na schválenie mediačnej dohody – poznatky z mediačnej praxe.
 5. Práva dieťaťa a jeho ochrana na Slovensku a podľa medzinárodných dokumentov – Dohovor o právach dieťaťa

 

Cieľová skupina:

Workshop je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: JUDr. Jana Malovičová, PhDr. Mária Matisová

———————————————————–

Workshop: Mediácia v praxi – Rozvod – BSM

Anotácia:

Mediácia je jedinečným spôsobom ako čo najrýchlejšie vyriešiť svoj konflikt s protistranou a žiť plnohodnotný život vo vzájomnom porozumení. Profesionálne zvládnutie predmediačného konania – t.j. prvých konzultácií s klientom, ktorý osloví mediátora o poskytnutie právnej pomoci prostredníctvom mediácie je kľúčom k úspešnému pokračovaniu ďalších mediačných konaní a následne k uzatvoreniu mediačnej dohody. Workshopy „Mediácia v praxi“ sú orientované predovšetkým na mediačnú prax, podložené teóriou a platnou legislatívou. Ich cieľom je uľahčiť prácu začínajúcim mediátorom, osloviť sympatizantov mediácie a posilniť právne povedomie občanov v úspešné riešenie sporov mimosúdnou cestou. Sú rozdelené do štyroch na seba nadväzujúcich okruhov.

 

Učebná osnova:

 1. Interpersonálny konflikt – víťaz a porazený, vplyvy pohlavia, zásady zvládania konfliktov
 2. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) – ustanovenia súvisiace s mediáciou.
 3. Zákon č. 90/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov – ustanovenia súvisiace s mediáciou.
 4. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode (ďalej len „BSM“) – poznatky z mediačnej praxe.
 5. Akceptácia mediačnej dohody o vyporiadaní BSM bankami a finančnými inštitúciami – záložné právo banky na nehnuteľností majetok patriaci do BSM – poznatky z mediačnej praxe.
 6. Právo na náhradu škody, premlčacia doba, bezdôvodné obohatenie – podľa ustanovení OZ.

 

Cieľová skupina:

Workshop je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: JUDr. Jana Malovičová, PhDr. Mária Matisová

—————————————————————————————————-

Workshop: Mediácia v praxi – Susedské spory, hypotéky, pôžičky, ochrana spotrebiteľa

Anotácia:

Mediácia je jedinečným spôsobom ako čo najrýchlejšie vyriešiť svoj konflikt s protistranou a žiť plnohodnotný život vo vzájomnom porozumení. Profesionálne zvládnutie predmediačného konania – t.j. prvých konzultácií s klientom, ktorý osloví mediátora o poskytnutie právnej pomoci prostredníctvom mediácie je kľúčom k úspešnému pokračovaniu ďalších mediačných konaní a následne k uzatvoreniu mediačnej dohody. Workshopy „Mediácia v praxi“ sú orientované predovšetkým na mediačnú prax, podložené teóriou a platnou legislatívou. Ich cieľom je uľahčiť prácu začínajúcim mediátorom, osloviť sympatizantov mediácie a posilniť právne povedomie občanov v úspešné riešenie sporov mimosúdnou cestou. Sú rozdelené do štyroch na seba nadväzujúcich okruhov.

 

 

 

Učebná osnova:

 1. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) – ustanovenia súvisiace s mediačnou dohodou.
 3. Zákon č. 90/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov – ustanovenia súvisiace s mediačnou dohodou.
 4. Pomoc mediátora dlžníkom – poznatky z mediačnej praxe – čo očakávajú klienti mediácie od mediátora.
 5. Komunikácia v konfliktných situáciách – negatívne pohľady a pozitívne prístupy – vstup mediátora do procesu problematickej komunikácie.
 6. Susedské spory – platná legislatíva, poznatky z mediačnej praxe.

 

Cieľová skupina:

Workshop je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: JUDr. Jana Malovičová, PhDr. Mária Matisová

——————————————————————————————————-

Seminár:

 1. TEÓRIA KONFLIKTU
 2. PRÁCA S KONFLIKTOM
 3. PSYCHICKÁ KONDÍCIA MEDIÁTORA

 

Anotácia:

 

Učebná osnova:

I. TEÓRIA KONFLIKTU:

1. Konflikt. Typológia konfliktu.

2. Zdroje konfliktov.

3. Názory na konflikt.

4. Fázy vývoja konfliktu.

5. Proces konfliktu.

II. PRÁCA S KONFLIKTOM:

1. Pozitívne a negatívne aspekty verbálnej komunikácie.

2. Komunikačné zručnosti mediátora.

2a. Empatia.

2b. Technika kladenia otázok.

2c. Aktívne počúvanie.

III. PSYCHICKÁ KONDÍCIA MEDIÁTORA:

1. Vlastná práca so sebou.

2. Dôležité oblasti.

 

 

Cieľová skupina:

Workshop je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: Mgr. Zuzana Sidorová

————————————————————————————————————

Seba zážitkový interaktívny tréning: Rozvoj efektívnej komunikácie

Anotácia:

Prostredníctvom aktívneho sociálneho učenia poskytnúť orientáciu v pracovných situáciách mediátora, získať verbálne aj neverbálne komunikačné zručnosti v styku s klientmi , zamestnancami, zákazníkom, zdokonaliť svoje zručnosti v telefonickom a osobnom styku. Autodiagnostikou získať informáciu preferovaných komunikačných štýlov jednotlivca.

Učebná osnova:

 1. Typológia a význam komunikácie
 2. Definovanie intrapsychickej, interrolovej a interpersonálnej komunikácie.
 3. Priebeh komunikácie medzi vysielačom a prijímačom, bariéry komunikácie a vznik komunikačných šumov (praktická časť – diskusia, brainstorming, hranie rolí)
 4. Zložky interpersonálnej komunikácie
 5. Verbálna – techniky kladenia otázok, aktívne počúvanie (praktická časť –brainstorming, hranie rolí)
 6. Paralingvistika – tempo reči, dôraz, modulácia a farba hlasu (praktická časť –brainstorming, hranie rolí)
 7. Neverbálna – očný kontakt, mimické prejavy, gestá, vzdialenosť v rozhovore, miesto, polohy tela, dotyky, úprava, intenzita pohybu (praktická časť – skupinová práca, hranie rolí, spätná väzba)
 8. Autodiagnostika osobnosti
 9. Autodiagnostika prostredníctvom Dotazníka komunikačných štýlov – individuálna práca (praktická časť – brainstorming, proaktívna spätná väzba)
 10. Proaktívne komunikačné prejavy
 11. Rozpoznávanie prejavov pasívnej, agresívnej a asertívnej interpersonálnej komunikácie, (praktická časť – skupinová práca, videotréning efektívnej interpersonálnej komunikácie,   SV)

Cieľová skupina:

Seba zážitkový interaktívny tréning je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektor: PhDr. Miroslav Nosál

————————————————————————–

Seba zážitkový interaktívny tréning: Asertivita – sebaobraz a komunikácia

Anotácia:

Účastník bude poznať význam asertívneho prístupu na intrapsychickej a interpersonálnej úrovni, bude ovládať svoje asertívne práva s dôrazom na snahu o dosahovanie kompromisných a konsenzuálnych rozhodnutí. V tréningovej časti si osvojí asertívne komunikačné prístupy pri sebapresadzovaní v technikách. Dokáže pri modelových úlohách dávať spätnú väzbu.

Učebná osnova:

Úvod do asertivity, význam a výhody

 • Význam priameho, neútočného a otvoreného prístupu k sebe aj ostatným ľuďom
 • Schopnosť otvorene a neútočne prijímať informácie o sebe od svojho okolia ako prostriedok rozvoja duševného zdravia(praktická časť – diskusia, brainstorming)

 

Autodiagnostika

 • Autodiagnostika Dotazníkom preferencie prístupov k ľuďom(praktická časť – SWOT analýza výstupov dotazníka, diskusia)

 

Filozofia asertivity

 • Asertívne zásady, práva a mýty
 • Verbalizácia a verifikácia asertívnych zásad
 • Formulácia asertívnych práv a identifikácia spoločenských mýtov o sebapresadzovaní(praktická časť – diskusia, brainstorming asertívnych práv a mýtov)

 

Asertívne presadzovanie práv

 • Asertívne presadzovanie svojich práv a odmietanie – technikou Obohranej gramoplatne
 • Rozpoznanie a zvládanie manipulatívnych požiadaviek
 • Prijímanie kritiky –technikou Otvorených dverí
 • Dávanie konštruktívnej kritiky . technika Hamburger(praktická časť –brainstorming a videotréning s konštruktívnou spätnou väzbou)

 

 

Cieľová skupina:

Seba zážitkový interaktívny tréning je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektor: PhDr. Miroslav Nosál

—————————————————————————————————————————–

Seba zážitkový interaktívny tréning: Konštruktívne riešenie konfliktov

Anotácia:

 • identifikovať základné príčiny vzniku konfliktov so zreteľom na ich prevenciu
 • rozlišovať a používať rôzne stratégie riešenia konfliktov vo vzťahu k rôznym situáciám
 • rozumieť základným princípom efektívneho riešenia konfliktov
 • rozpoznať znaky agresívneho, pasívneho a asertívneho správania vo vzťahu ku konfliktom

 

Učebná osnova:

Osobnostné a medziľudské dimenzie vnímania

 • Definícia štyroch zón vnímania seba v interakcii k okoliu – Johari okno
 • Dimenzie prístupu k ľuďom / E. Berne /: výhra – prehra, prehra –výhra, prehra – prehra, výhra – výhra(praktická časť – vnímanie a posudzovanie účastníkov navzájom, skupinová práca, spätná väzba)

 

Úvod do teórie konfliktov

 • definovanie sporu a konfliktu
 • prezentované a skryté motívy konfliktného správania sa(praktická časť –skupinová práca zdroje konfliktov pri kooperácií a kompetícií)

 

Typológia konfliktov a ich riešenie

 • Typológia konfliktov – intrapsychické, interpersonálne, vnútroskupinové, komunitné
 • Vzťahové, informačné, záujmové, štrukturálne a hodnotové nastavenie motívov jednotlivca v konflikte
 • Priebeh konfliktu podľa V. Labátha: nezhoda, polarizácia, segregácia, deštrukcia,       únava
 • Riešenia konfliktu autoritatívne ( silou, autoritou, arbitrážou, súdom) a alternatívne (facilitácia, mediácia, zmierovanie, vyjednávanie)

(praktická časť: Tréning, spätná väzba – Sabapresadzovanie v konflikte, Prípadové štúdie – skupinové hlasovanie, kompromis, konsenzus, hranie rolí – Rozhodovanie v etickej dileme, alternatívne riešenie konkrétnych konfliktných situácií, spätná väzba)

 

Cieľová skupina:

Seba zážitkový interaktívny tréning je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektor: PhDr. Miroslav Nosál

—————————————————————————————————————–

Seba zážitkový interaktívny tréning: Zvládanie stresu a relaxácia

Anotácia:

Účastníci budú poznať základnú symptomatológiu stresu a jeho vplyv na vlastné fyzické, emocionálne a psychické prežívanie. Osvoja si význam úrovní stresu / nízka – motivačná – nadmerná – neprimeraná /.   Verbalizujú situácie, ktoré u nich vyvolávajú neprimeraný stres a vlastné najčastejšie spôsoby vyrovnávania sa so záťažou. Osvoja si dôležitosť stanovovania denného časového programu s dodržiavaním stereotypov v období výrazného preťaženia s cieľom nestratiť nasmerovanosť na prácu a plnenie úloh. V závere sa oboznámi s psychohygienou a zvládaním stresu – autogénnym tréningom a progresívnou relaxáciou

Učebná osnova:

Symptomatológia stresu

 • fyzické, emocionálne a psychické nastavenie, vonkajšie fyziologické, emocionálne a psychické prejavy(praktická časť – skupinová práca – brainstorming prejavov stresu)

 

Hladiny prežívaného stresu

 • nízka, motivačná, vysoká a nadmerná, burn-out
 • vplyv jednotlivých úrovní na pracovný výkon(praktická časť – analýza prípadových štúdií)

 

Reakcie na stres, Vyrovnávanie sa so stresom v práci

 • stresový cyklus
 • Preťaženie prácou, nedostatok ocenenia, financie, pracovné vzťahy(praktická časť – diskusia, skupinová práca)

 

Stanovenie si vlastných priorít, individuálna relaxácia

 • význam pravidelnej aktívnej relaxácie pre osobnostnú psychohygienu (praktická časť – nácvik relaxačných techník Autogénny tréning a Progresívna relaxácia, diskusia)

 

Cieľová skupina:

Seba zážitkový interaktívny tréning je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektor: PhDr. Miroslav Nosál

—————————————————————————————————————–

Seba zážitkový interaktívny tréning:

Anotácia:

Učebná osnova:

Cieľová skupina:

Seba zážitkový interaktívny tréning je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektor: PhDr. Miroslav Nosál

——————————————————————————————————————————–

Seba zážitkový interaktívny tréning: Spoločenská etiketa a Protokol

Anotácia:

 • uplatňovať zásady spoločenskej etikety a Protokolu
 • ovládať protokolárnu komunikáciu na rôznych typoch spoločenských podujatí
 • pozitívne prezentovať firmu a seba
 • vedieť sa orientovať na spoločenských podnikoch a predchádzať faux-pas

 

Učebná osnova:

Základné zásady spoločenskej komunikácie

 • privítanie hostí a obchodných partnerov /význam a odlišnosti obchodného stretnutia na pracovisku a spoločenskom podniku/
 • vzájomné predstavovanie prítomných , oslovovanie, prípitky
 • formálna komunikácia
 • spôsoby odovzdávania darov, typy navštíveniek

osobitné zásady konverzácie s V.I.P. hosťami

Typy pozvánok na jednotlivé spoločenské podujatia

 • Pozvania ústavných činiteľov v SR
 • Spôsob vyžadovanej odpovede ( napr. R.S.V.P. ), ( Regrets only )
 • Prenosné……. a neprenosné pozvánky
 • Black tie,White tie – frak

(praktická časť – skupinová práca, príprava viacerých typov spoločenských pozvánok, spätná väzba)

 

 

Protokolárne poradie významných predstaviteľov

 • Zasadací poriadok
 • Hodnotenie významnosti hosťa podľa pohlavia a veku, vzdelania, pracovnej pozíciespoločenskej významnosti
 • Hosť VIP a starostlivosť o neho
 • Diplomati, predstavitelia štátnej správy, samosprávy, cirkví, kultúry….

(praktická časť – brainstorming zasadacieho poriadku rôznych hostí)

Druhy a poslanie spoločenských podnikov a voľba vhodného oblečenia

 • recepcia, ples, banket, koktail, obed, skorá večera, neskorá večera, raňajky, neskoré raňajky + obed, party, garden party
 • rozdiely v spoločenskej dôležitosti spoločenských podnikov

(praktická časť – brainstorming prípravy jedla a nápojov na príslušnom spoločenskom podniku, proaktívna spätná väzba)

Cieľová skupina:

Seba zážitkový interaktívny tréning je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektor: PhDr. Miroslav Nosál

————————————————————————————————————————-

Seba zážitkový interaktívny tréning: Sebapoznávanie osobnosti

Anotácia:

Po absolvovaní modulu bude absolvent lepšie rozumieť fungovaniu vlastnej osobnosti s ohľadom na svoje pozitívne charakteristiky a získa proaktívnejší pohľad na rozvoj vlastného osobnostného potenciálu. Zároveň si rozšíri pohľad na príčiny rôznorodosti správania sa iných ľudí a vlastné možnosti pre skvalitňovanie medziľudských interakcií pri hľadaní zamestnania a vzťahov v pracovnom tíme.

Učebná osnova:

Autodiagnostika osobnosti

 • Autodiagnostika prostredníctvom Dotazníka temperamentu – individuálna práca

Praktická časť – skupinová práca – proaktívne definovanie osobnostných charakteristík jednotlivých častí temperamentu, individuálna SWOT analýza vlastnej osobnosti účastníkmi s dôrazom na silné stránky a potenciál rozvoja, riešenie prípadových štúdií a hranie rolí so spätnou väzbou na prístup k typom osobností, ktoré účastníci identifikovali za záťažové.

Cieľová skupina:

Seba zážitkový interaktívny tréning je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektor: PhDr. Miroslav Nosál

—————————————————————————————–

Seminár: Riešenie konfliktov a ich zvládanie

Anotácia:

Konflikty sú prirodzenou súčasťou života a vznikajú všade tam, kde ľudia prichádzajú do vzájomného kontaktu. Konflikty prelínajú celú históriu ľudstva a sú súčasťou našej spoločnosti. Je preto prirodzené, že v živote každého človeka sa z času na čas vyskytnú konfliktné situácie.Konflikty nám tak často narušia náš pokoj, pohodu a medziľudské vzťahy medzi partnermi, spolupracovníkmi, susedmi či kamarátmi. Konflikt však neplní iba negatívnu funkciu, ale má i mnoho pozitívneho. Ako pozitívne dôsledky konfliktov možno uviesť napr. vyjasnenie vzájomných postojov, názorov, zviditeľnenie hodnôt ktoré sú pre strany v konflikte dôležité a cenia sa, podpora spontánnosti v komunikácii, či zvýšenie výkonu a produktivity medzi členmi nielen pedagogického tímu.seminár ponúka prepracované poznatky z teórie konfliktov podľa priloženej osnovy. Autorka dokáže zaujímavou formou prezentovať problematiku konfliktu, pričom do prednášky vsúva svoje zaujímavé overené dlhoročné skúsenosti z oblasti konfliktov a tým sa prednáška stáva zaujímavejšou a pútavejšou…

 

Učebná osnova:

1. Všeobecné chápanie konfliktu

2. Typológia konfliktov

3. Vznik konfliktov

4. Negatívne prístupy ku konfliktom

5. Pozitívne prístupy ku konfliktom

6. Fázy konfliktu

7. Postoj ku konfliktom

8. Stres ako spúšťač konfliktu

9. Dôsledky konfliktov na človeka

10. Spôsob riešenia konfliktov.

11. Konflikt a komunikácia

12. Konštruktívne vyriešenie konfliktu

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: PaedDr. Jana Martinková

————————————————————-

Seminár: Škola a riešenie konfliktov

Anotácia:

Seminár sa zaoberá problematikou riešenia konfliktov v škole. Ponúka alternatívny spôsobom riešenia konfliktov akým je školská mediácia. Práca je určená pre pedagógov pôsobiacich na základných a stredných školách, odborných pracovníkov…

Práca prináša stručné zhrnutie poznatkov o konfliktoch vo všeobecnosti, uvádza vymedzenie konfliktu, typy konfliktov, vznik konfliktov a dôsledky neriešených konfliktov na človeka. Práca ďalej uvádza príčiny vzniku konfliktov v škole, vplyv pedagóga na riešenie školských konfliktov a vplyv konfliktov na medziľudské vzťahy a ponúka návody na vytváranie a udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov nielen v škole, ale vo všeobecnosti….

V tretej časti ponúka možnosti riešenia alternatívnym spôsobom riešenia konfliktov – školskú mediaciu, jej výhody, uvádza rovesnícku mediáciu, opisuje kto je mediátor, aké sú fázy mediácie, opisuje podrobne modelovú situáciu – školskú mediáciu, ponúka i  konkrétne overené a vyriešené školské konflikty v praxi s návrhmi a možnosťami pre školu a výchovné hry o konfliktoch.

 

 

Učebná osnova:

1. VŠEOBECNÉ CHÁPANIE KONFLIKTU  

– vymedzenie konfliktu

– typy konfliktov

– vznik konfliktov

– dôsledky neriešených konfliktov

 

 1. KONFLIKTY   A  ŠKOLA

– príčiny vzniku konfliktov v škole

– možnosti riešenia a zvládania náročných konfliktných situácii v škole

– pedagóg a riešenie školských konfliktov

– konflikty a ich vplyv na medziľudské vzťahy

– vytváranie a udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov

v škole

 

3. MOŽNOSTI RIEŠENIA KONFLIKTOV V ŠKOLE

   – školská mediácia – alternatívmy spôsob riešenia konfliktov

– cieľová skupina

– výhody školskej mediácie (prínos pre školu)

– rovesnícka mediácia

– kto je mediátor

– fázy mediácie a mediačná dohoda

– opis modelovej situácie školskej mediácie

– vyriešené školské konflikty

– výchovné hry o konfliktoch

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie, pre pedagógov, odborných pedagogických zamestnancov, vychovávateľov, majstrov OV.

 

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: PaedDr. Jana Martinková

——————————————————————–

Seminár: Riešenie školských konfliktov mediáciou

 

Anotácia:

Seminár ponúka problematiku riešenia konfliktov v škole, alternatívnym spôsobom akým je školská mediácia. Prednáška je určená pre všetkých pedagógov, odborných zamestnancov pôsobiacich na základných a stredných školách, ktorí sa stretávajú s konfliktami, ale tiež ich chcú vedieť i konštruktívne vyriešiť…

Seminár ponúka konkrétne riešením konfliktov v škole – školskou mediáciou, opisuje školský parlament, mediačnú skrinku, výber vhodného školského mediátora.

Uvádza tiež návrhy na prácu so žiakmi pred riešením konfliktu, kritické myslenie, asertívnu komunikáciu, emocionálnu inteligenciu, jej vplyv na riešenie konfliktov, dôsledky neriešených konfliktov na človeka a uvádza i overené vyriešené príklady školskou mediáciou.

 

Učebná osnova:

1 KONFLIKTY

definície konfliktu

– typy konfliktov

– základné princípy

negatívne prístupy ku konfliktom v školskom prostredí

– pozitívne prístupy ku konfliktom v školskom

– pravidlá dialógu pri konštruktívnom riešení konfliktov

2 MEDIÁCIA

– Kto je mediátor

– Výhody mediácie

– Fázy mediácie a mediačná dohoda

– Spory vhodné na mediáciu

– Rovesnícka mediácia

3 RIEŠENIE ŠKOLSKÝCH KONFLIKTOV MEDIÁCIOU

Školský parlament

– Mediačná skrinka

– Rovesnícka mediácia

– Prednášky pre žiakov

– Výber rovesníckeho mediátora

– Školské konflikty a ich vyriešenie v praxi školskou mediáciou

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie, pre pedagógov, odborných pedagogických zamestnancov, vychovávateľov, majstrov OV.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: PaedDr. Jana Martinková

—————————————————————————————————

Seminár: Mediácia

Anotácia:

Osvojiť si vedomosti a získať zručnosti v oblasti mediácie – alternatívneho spôsobu riešenia konfliktov a efektívne pri tom využívať vedomosti a zručnosti z oblasti práva, finančnej gramotnosti, zručnosti a techniky efektívnej interpersonálnej komunikácie a efektívneho riešenia konfliktov. Cieľom je aj schopnosť  doviesť sporové strany k vzájomnej dohode.

Učebná osnova:

1. Konflikty a ich riešenie

– alternatívne spôsoby riešenia konfliktov

2. Základné otázky mediácie

– pojem mediácia

– mediácia verzus súdny zmier

– história mediácie

– základné princípy mediácie

– formy mediácie

– výhody a nevýhody mediácie

– oblasti vhodné na mediáciu

– mediácia v rodinných konfliktoch

– mediácia pri konfliktoch v škole

– mediácia v komerčnej oblasti

– mediácia v tresnej justícií

 

3. Spory vhodné na mediáciu

 

4. Právna úprava mediácie

 

5.Mediácia ako prostriedok ochrany subjektívnych práv

 

6. Mediačný proces

– priebeh mediácie

– trvanie mediácie

– miesto konania mediácie

– mediačné techniky a zručnosti

 

7. Účasníci mediácie

– mediátor

– rola mediátora

– odmena mediátora

– profesijné komory mediátorov

– etický kódex mediátora

 

8. Strany sporu

 

9. Právna úprava mediácie v SR

– slovenská komora mediátorov

– asociácia mediátorov

 

10. Prieskum medzi verejnosťou, štatistika

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: PaedDr. Jana Martinková

—————————————————————————————————————–

Prednáška/seminár: Čo hovoríme, aj keď nehovoríme alebo verbálna a neverbálna komunikácia a jej význam v riešení konfliktov.

Učebná osnova:

1. Verbálna a neverbálna komunikácia – vymedzenie a znaky. Komunikácia založená na emóciách.

2. Význam mimiky a gest a ich dešifrovanie

3. Mimika, haptika, proxemika, posturika, gestika

4. Zvládnutie neverbálnej komunikácie ako základ úspechu mediátora

5. Čo hovoríme, aj keď nehovoríme? Význam pozícií a pohybov tela

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektor: PhDr. Ján Višňovský, PhD.

—————————————————————————————————————

Workshop: Komunikácia – nástroj porozumenia

 

Učebná osnova:

 

1. Základy komunikácie

2. Osobnostné typy

3. Riešenie konfliktov

4. Vplyv osobnosti mediátora

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: Mgr. Marianna Kadlečíková

 

———————————————————————————————————————

 

Seminár: Riešenie konfliktov v rodine, Medziľudská komunikácia a konflikty,

               Riešenie konfliktov v občianskych sporoch.

 

Anotácia:

 

Seminár je zameraný na poskytnutie všeobecných informácii o konfliktoch a ich riešení a následne informácii na riešenie špecifických, príp. konkrétnych konfliktov pre jednotlivé komunity spojených s možnosťou aktívnej účasti (modelové situácie) vzdelávajúcich sa.

 

Učebná osnova:

 

1. Konflikt a spor

2. Postoj ku konfliktom a typy konfliktov

3. Komunikácia

4. Postupy efektívneho riešenia konfliktov

 

Cieľová skupina:

 

Seminár je pre mediátorov a sympatizantov, pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, pre klientov partnerskej a manželskej poradne, pre zamestnancov štátnej a verejnej správy.

 

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: Mgr. Daniela Pilečková

 

———————————————————————————————————————

Seminár: Rovesnícka mediácia (Peer mediácia)

 

Anotácia:

 

Za cieľ pri školení mediátorov zapísaných Zozname mediátorov MS SR si kladieme ten predpoklad, že mnohé z konfliktov, ktoré sa odohrávajú priamo v školskom prostredí a majú to tendenciu riešiť učitelia a rodičia vládnu riešiť žiaci samostatne. Mnohé konflikty v školskom prostredí vznikajú spontánne, napr. v prípade detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sú neuvedomované konania aktuálne. Z praktických skúseností môžeme povedať, že žiaci ktorí prešli programom rovesníckej mediácie (peer mediácie) sa snažia riešiť konflikt nielen v škole aj domácom prostredí.

 

Učebná osnova:

 

 1. Výhody, princípy a zásady rovesníckej mediácie (Peer mediácii)
 2. Vplyv rodiny a rovesníckych skupín na správanie žiakov v triede
 3. Cieľová skupina vplývajúca na stanovenie tréningových aktivít rovesníckeho mediátora
 4. Ako ovplyvňuje virtuálny svet správanie detí v škole
 5. Skupinová dynamika v tíme rovesníckých mediátorov
 6. Praktická časť – ako analyzovať konflikt pri rovesníckej mediácii? Ako zvládať rôzne záťažové situácie.

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: 15. – 16.08.2014 (15.08. začiatok o 14:00 hod.; 16.08. o 16:00 hod. koniec).

Miesto: Hotel Čingov *** Smižany (www.hotelcingov.sk)

Cena: 110,- €/ osoba (Zahŕňa: ubytovanie, raňajky, večera, wellness)

Lektorka: Mgr. Marianna Kollárová

 

———————————————————————————————————————–

 

Seminár: Postup a výstupy z mediácie o vysporiadaní BSM bývalých manželov

 

Učebná osnova:

 

1.Vznik   a obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov

2. Zánik BSM ,  možnosti a cesty jeho vyporiadania

3 .Úloha mediátora v procese tvorby mediačnej dohody

4 .Úskalia dohody o vyporiadaní BSM – pasíva,úvery, dlhy…

5. Tvorba mediačnej dohody

6. Návrh na schválenie mediačnej dohody súdom resp. notárska zápisnica o vysporiadaní BSM

 

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR, mediátorov a sympatizantov mediácie.

Termín: pripravujme 8:30 – 16:30 hod.

Miesto: spresníme

Cena: spresníme

Lektorka: JUDr. Sylvia Gancárová

Languages »