Vážení mediátori,

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypísalo prieskum trhu pred vyhlásením verejného obstarávania zákazky: “MEDIÁCIA AKO ODBORNÁ METÓDA NA UĽAHČENIE RIEŠENIA KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ V RODINÁCH, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY” – žiadosť o predloženie cenovej ponuky.

V roku 2018 bude mediácia zabezpečovaná pre úrady práce, soc. vecí a rodiny uvedených nižšie v zmysle schválených a zverejnených priorít na príslušný rok.
Bratislava 40 hod.
Galanta 15 hod.
Komárno 15 hod.
Levice 20 hod.
Liptovský Mikuláš 15 hod.
Nitra 20 hod.
Nové Mesto nad Váhom 12 hod.
Nové Zámky 25 hod.
Partizánske 10 hod.
Piešťany 12 hod.
Poprad 15 hod.
Prievidza 40 hod.
Senica 10 hod.
Topoľčany 20 hod.

Viac info na upsvar.sk