Vážené dámy,
Vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom:

“SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII“

Konferencia sa uskutoční 07.-08. 04. 2017 hotel Sebastián v Modre.

Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích  programov o  mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe; participácia  a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.

Tematické okruhy konferencie:
– vzdelávanie o mediácii na základných, stredných a
–  vzdelávacie programy o mediácii  v rámci Slovenska a v zahraničí
– cezhraničná spolupráca pri vzdelávacom procese mediátorov
– zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o mediácii
– zmeny, ktoré priniesla novela zákona o mediácii účinná od 1.1.2016 do vzdelávania záujemcov o výkon profesie mediátora na Slovensku
– ďalšie odborné vzdelávanie mediátorov podľa § 10a zákona o mediácii
– vzdelávacie programy pre zamestnancov štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a   sociálnej kurately v oblasti mediácie ako odbornej metódy
– rovesnícka a školská mediácia a jej pozitíva na edukáciu deti pri riešení konfliktov
– prevencia a intervencia pri riešení konfliktov v škole

Vedecký garant konferencie:
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
vysokoškolský profesor, univerzitný. Univerzita Komenského

Záštita:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bratislavský samosprávny kraj

Výstupom konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

Viac informácii o konferencii  a možnosť prihlásiť sa cez http://www.mediacia-ams.com/

Pozvánka: Konferencia_AMS_IV.roč.

ConferenINVITATION: Invitation_conference_2017

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Organizačný výbor konferencie