Na koľko na základe záverov z diskusnej časti konferencie vyplynuli isté pochybnosti o presnom spôsobe počítania času podľa § 10a zákona o mediácii (t.j. v akých časových úsekoch je mediátor povinný zúčastniť sa odborného seminára podľa §10a zákona o mediácii , dávame do pozornosti nasledovný výklad Ministerstva spravodlivosti:

Mediátor zapísaný do registra mediátorov po 1.1.2016 – začiatok plynutia lehoty jedného roka, počas ktorého má mediátor povinnosť zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania, začína od zápisu mediátora a následne je povinný sa vzdelávať počas roka (t.j. 365 dní) od posledného absolvovaného odborného seminára.

Mediátor zapísaný do registra mediátorov pred 1.1.2016 – pre všetkých zapísaných v rokoch 2011 – 2015 začiatok plynutia lehoty jedného roka začína od 1.1.2016 pre rok 2016 a následne pre každého mediátora vzniká povinnosť zúčastniť sa povinného seminára podľa § 10 a zákona o mediácii počas roka ( t.j. 365 dní) od posledného absolvovaného odborného seminára.
Dávame do pozornosti tento výklad, nakoľko došlo v posledných mesiacoch k povinnému preskúšaniu mediátorov, ktorí absolvovali síce v predchádzajúcich kalendárnych rokoch (2016, 2017) “povinný seminár” jedenkrát v danom roku, avšak nie v lehote 1 roka od konania predchádzajúceho seminára  a táto účasť im nebola uznaná za splnenie zákonnej podmienky a boli potom pozvaní na preskúšanie (§ 10a ods. 3 zákona o mediácii).

Harmonogram termínov ďalšieho vzdelávania je zverejnený na stránke http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/Uvod.aspx

JUDr. Beata Swanová

člen Výboru AMS