Začiatok a koniec mediácie

Podľa § 14 ods. 1 zákona: „V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú s mediátorom na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu. Pravosť podpisov osôb zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená.

Podľa § 14 ods. 2 zákona: „Mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu svojho oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona10) (ďalej len „register listín“). Uloženie dohody o začatímediácie v registri listínmá pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie uloženej v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu11) aj súdu na účely súdneho konania.“

Ako uvádza dôvodová správa k § 14 zákona v znení k 1.9.2004: „ Určenie začiatku mediácie je dôležité najmä pre prípady, ak strany uzavreli písomnú dohodu o riešení sporu mediáciou pre ešte neexistujúci spor, ktorý môže v budúcnosti nastať z dôvodu, že medzi uzavretím dohody o riešení sporu mediáciou, ktorý može vzniknúť a vznikom konkrétneho sporu môže uplynúť určitá doba. Význam určenia začiatku mediácie je dôležitý aj z hľadiska určenia osoby mediátora a rozsah konkrétnej dohody o mediácii. Ak strany uzavreli písomnú dohodu o riešení sporu, ktorý už existuje, tento moment bude zároveň aj momentom, keď sa strany dohodli na konkrétnej účasti na mediácii konkrétneho sporu. “

V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 141/2010 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1.7.2010 mení zákon o mediácii: „Podľa Čl. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach členské štáty zabezpečia, aby stranám, ktoré si v snahe o urovnanie sporu zvolili mediáciu, následne nebránilo v začatí súdneho konania alebo rozhodcovského konania týkajúcich sa tohto sporu uplynutie premlčacích a prekluzívnych dôb počas procesu mediácie. Premlčanie a preklúzia spôsobuje pre zúčastnené strany významné právne účinky, preto je potrebné v záujme zachovania právnej istoty zabezpečiť, aby moment, kedy prestala plynúť premlčacia lehota, prípadne kedy bolo právo uplatnené, bolo možné stanoviť bez pochybností a preukázať aj pre potreby súdneho konania. Tieto účinky sa navrhuje viazať na začatie mediácie registráciou dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín.

Podľa § 14 ods. 5: „ Mediácia sa končí

– dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
– dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými namediácii, že mediácia nebude pokračovať,
– dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
– dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená.

Koniec mediácie bude závisieť od priebehu a výsledkov celého mediačného procesu a možno ho rozlíšiť na prípady, keď sa mediácia končí uzatvorením dohody, ktorá je výsledkom mediácie / § 14 ods. 5 písm.a) / a ďalej na prípady, keď sa mediácia končí bez uzatvorenie dohody niektorým zo spôsobov, ktoré sme už spomínali a ktoré sú vymedzené v § 14 ods. 5 písm. b), c), d).

Languages »