Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov…

Zámerom úsilia o zavedenie inštitútu mediácie do právneho poriadku SR, ktoré vyvrcholilo prijatím zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, bolo posilnenie prístupu k justícii pre všetkých, ako jedného zo základných práv občanov SR. Mediácia sa tak stala organickou súčasťou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti, pričom potreba jej zavedenia vyplynula z reálnej situácie vzhľadom na rastúci objem súdnych žalôb, predlžovanie súdneho konania, ako aj kvantity a zložitosti legislatívy.

Mediácia je podľa zákona mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných, záväzkových alebo pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie vyplývajúcich zo zákona je, že mediáciu možno použiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania, pričom, ak sa mediáciou dospeje k dohode pred či v priebehu pojednávania alebo v zmierovacom konaní, vráti sa účastníkom stanovená percentuálna čiastka zaplateného poplatku súdu.

Languages »