V dňoch 13.-14. apríla 2018 sa konal piaty ročník konferencie, organizovanej Asociáciou mediátorov Slovenska, s názvom vystihujúcim zameranie konferencie – Mediácia – metóda alebo profesia.

Konferencia už tradične prebiehala v priestoroch Hotela Sebastian – Hoffer v Modre.

Záštitu nad konferenciou prevzal prezident Slovenskej Republiky Andrej Kiska a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Téma nadväzovala na konferenciu, organizovanú v r. 2016, ktorá sa venovala profesionalizácii mediácie v súvislosťou s prijatím novely zákona o mediácii, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2016.

Od prijatia zmeny zákona o mediácii sa očakávala práve vyššie miera profesionalizácie mediátorov a je možné potvrdiť, že sa naozaj dá v poslednej dobe pozorovať stúpajúci počet mediátorov, ktorí sa mediácii aktívne venujú v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. a ktorí aj majú záujem vykonávať túto činnosť ako svoju hlavnú činnosť.  Bolo teda na mieste otvoriť znova otázku, ako vnímať mediáciu ako metódu a ako vnímať mediáciu ako profesiu, pretože často sa toto rôznorodé poňatie mediácie prelína. Organizátori konferencie sa snažili pozvať tak zástancov širšieho zmyslu mediácie ako aj „reprezentantov“ rôznych názorových prúdov z radov profesionálnych mediátorov. Okrem toho pozvanie prijalo aj viacero zástupcov orgánov verejnej moci , kde už z hľadiska legislatívy je vytvorený priestor pre aktívnu spoluprácu s mediátormi alebo kde sa mediácia ako metóda využíva v ich činnosti.

Konferenciu slávnostne otvorili predseda Asociácie mediátorov Slovenska p. PhDr. Ernest Kováč,  vedecký garant konferencie p. prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a člen vedeckého výboru rektor Univerzity Komenského v Bratislave p. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Listom pozdravila účastníkov aj verejná ochrankyňa práv SR prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.  a osobne pozdravil účastníkov konferencie aj vyslanec Rakúskej republiky J.E.  Georg Kilzer.

 

Úvodné príspevky sa venovali mediácii vo všeobecnej rovine, pričom k predmetu témy konferencie sa vyjadrili prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a doc. PhDr. Lenka Holá, PhD. a to tak z hľadiska historického vývoja mediácie na Slovensku a v Čechách ako aj z pohľadu nových výziev, ktoré pred mediáciou stoja.

V dopoludňajšej časti odoznel aj príspevok, ktorý predniesla JUDr. Andrea Cisárová, riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC)  o mediáci v činnosti Centra, v ktorom oboznámila prítomných aj o potenciále spolupráce s mediátormi napríklad v prípadoch cezhraničných mediácií v súvislosti s tzv. rodičovskými únosmi.  Zástupcu Združenia sudcov Slovenska – JUDr. Daniel Petričko –  uviedol viaceré podnetné námety, ktoré vyvstávajú v súvislosti s mediáciou zo strany sudcov a vyšších súdnych úradníkov a ocenil možnosť spolupráce s mediátormi, od ktorej sa dá očakávať zefektívnenie aj vybavovanie súdnych konaní. Zároveň však uviedol aj okolnosti, ktoré sú schopné odradiť záujemcov o mediáciu aj v prípadoch, ak mediáciu odporučí sudca, a to najmä neaktuálny zoznam mediátorov.

Dopoludňajší blok uzavreli veľmi zaujímavými príspevkami aj Mgr. Veronika Navrátilová  z Ministerstva spravodlivosti ČR a JUDr. Katarína Šimonova a JUDr. Eva Szárazová z MS SR. Ako aj v predchádzajúcich ročníkoch aj tento rok sa k posledným dvom príspevkom rozprúdila podnetná diskusia. Napĺňanie požiadavky profesionalizácie mediácie sa prejavuje aj zo strany Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý je orgánom dohľadu aj nad činnosťou mediátorov. Toto sa odrazilo najmä na aktualizovaní zoznamu mediátorov a snahe zefektívniť vzdelávanie mediátorov a s tým súvisiacej problematiky preskúšavania mediátorov. Tento rok v diskusii najviac rezonovali dôvody prerušenia výkonu činnosti mediátora a niektoré otázky posudzovania lehôt v súvislosti s ďalším vzdelávaním mediátorov. Hoci sa v diskusii nepodarilo dosiahnuť konsenzuálny záver, usmernenie vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu bude zverejnené na stránke AMS v osobitnom článku. Z vyjadrenia zástupkýň MSSR je zrejmé, že nedostatky, súvisiace s migráciou údajov o mediátoroch koncom min. roka, sa podarilo vo väčšej miere odstrániť, avšak pokiaľ mediátori nájdu neaktuálne údaje, je potrebné toto na úsek dohľadu mailom oznámiť a obratom sa informácie upravia.

V popoludňajšej časti odoznel príspevok Mgr. Tomáša Moráveka, ktorý v mene JUDr. Šebovej (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) uviedol prítomných do problematiky mediácie vo vzťahu k Úradom práce, soc. vecí  a rodiny a predniesol aktuálne štatistiky vybavovania vecí. Odoznel aj príspevok zástupkyne Centra právnej pomoci, JUDr. Zuzany Boldizsárovej, ktorá predstavila činnosť Centra právnej pomoci a poukázala na možnosti spolupráce s mediátormi pri ustanovovaní mediátorov klientom Centier právnej pomoci.

JUDr. Veronika Fandlová ako zástupkyňa Notárskej komory SR odprezentovala oblasti, kde je možné vytvárať priestor pre činnosť mediátorov v dedičskom konaní a JUDr. Beata Swanová v spolupráci so zástupkyňou Slovenskej advokátskej komory Mgr. Michaelou Chládekovou (riaditeľkou odboru medzinárodných vzťahov SAK) informovala o projekte Rady advokátskych komôr Európy v súvislosti s prípravou dokumentu, ktorý bude slúžiť na informovanie advokátov o mediácii v rámci celoeurópskej siete. Ako v iných oblastiach, aj v rámci spolupráce mediátorov s notármi a advokátmi neexistujú legislatívne prekážky, naopak, je potrebné budovať osobné kontakty a odovzdávať si informácie o možnostiach spolupráce, ktorou sa dá dosahovať synergický efekt pri riešení sporov klientov.

Mediácia v trestnom práve je štandardnou súčasťou konferencií AMS a PhDr. Vladimír Cehlár, PhD. z Krajského súdu v Žiline –  prítomných informoval o novom smerovaní činnosti probačných a mediačných úradníkov a tiež o štatistikách využívania a úspešnosti mediácie podľa zákona o probačných a mediačných úradníkoch.

Dr. Peter Adler následne odprezentoval výkon mediácie ako metódy a profesie v Rakúsku a Dr. Júlia Yakovleva prítomných oboznámila s vývojom mediácie v Rusku.

Príspevkový konferenčný program  uzatvorila veľmi podnetným príspevkom PhDr. Jana Pružinská, PhD., ktorá predniesla svoj názor na vývoj mediácie  a odprezentovala svoje názory na to, ako ďalej je potrebné postupovať v oblasti profesionalizovania sa mediácie.

Závery z  priebehu diskusného fóra – QUO VADIS MEDIÁCIA? alebo „Vízia mediácie v r. 2030“, ktoré nasledovalo po skončení príspevkov,  budú uverejnené dodatočne.

Záverom je treba poznamenať, že viacero prednášajúcich sa zhodlo, že hoci môžeme debatovať o rozdieloch v ponímaní mediácie ako metódy a ako profesie, želaním je, aby sa mediácia stala pre všetkých mediátorov poslaním tak, ako to považuje za jediný možný záver aj pani prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Partnermi konferencie boli:

Univerzita Komenského Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica
Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
Právnická fakulta, Masarykovej univerzity, Brno
Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
Katedra sociálnej práce, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, Praha
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., Křtiny
Közép Európai Mediációs Intézet
Ассоциация профессиональных медиаторов Russia /Asociácia profesionálnych mediátorov Rusko
Asociácia rodinných mediátorov Slovenska
Mesto Hurbanovo

 

Mediálni partneri:

Najpravo.sk
Rádio REBECA
Rádio LUMEN
OPOISTENI.SK

Asociácia mediátorov Slovenska

www.amssk.sk