Priaznivcov mediácie spojila hromadná pripomienka

Tlačová správa, 19.06.2015

Mediačná obec na Slovensku zareagovala hromadnou pripomienkou na návrh novely zákona o mediácii, ktorý upravuje mediáciu spotrebiteľských sporov, ale zasahuje aj do kompetencií mediátorov a mediačných centier.

“Slovensko bolo po roku 2004 jedným z lídrov v oblasti legislatívnej úpravy mediácie vďaka zákonu, ktorí sme mali ako jeden z prvých štátov v rámci Európskej Únie. Po prijatí novely v roku 2010 sa mediácia dostala čiastočne do slepej uličky napriek tomu, že pri prijímaní tejto novely mediátori upozorňovali na jej negatívne účinky. Napriek prísľubom riešiť mediáciu novým zákonom do dnešného dňa nebola urobená náprava a návrhom novely, ktorý je v pripomienkovom konaní od 3.6.2015 sa výkon činnosti mediátorom ešte viac komplikuje.” hovorí podpredsedníčka Asociácie mediátorov Slovenska, JUDr. Beata Swanová. JUDr. Renáta Dolanská, riaditeľka Centra Mediácie a Probácie dopĺňa: “Za najzásadnejší nedostatok navrhovanej úpravy považujeme skutočnosť, že pripravovaný návrh zákona nereflektuje na aplikačné  problémy v oblastní mediácie, najmä neodstraňuje povinnú registráciu dohôd o začatí  mediácie v Notárskom centrálnom registri listín, ktorá bola zavedená nesprávnou transpozíciou  Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch  mediácie v občianskych a obchodných veciach. Neodstránenie tohto vážneho nedostatku spôsobuje okrem iného aj zvýšenie nákladov na mediáciu o poplatky súvisiace s overovaním podpisov osôb zúčastnených na mediácii a registráciou dohody, čim je zároveň navrhovaná právna úprava aj v rozpore so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa  mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES.” Mediátori na celom území Slovenska sa spojili, vo viacerých mestách prebehli diskusné fóra na ktorých boli sformulované pripomienky k zákonu o mediácii, ktoré boli podané ako hromadná pripomienka. Mediačná obec vyzýva odbornú verejnosť aj všetkých priaznivcov mediácie, aby hromadnú pripomienku za podporu mediácie podporili. Termín ukončenia pripomienkového konania je 23.6.2015.

Zdroj: Asociácia mediátorov Slovenska